Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
 
A(z) Szilvási Kft. jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében, a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.
 
A Szilvási Kft. a továbbiakban Adatkezelő a www.profivetomag.hu weboldal (a továbbiakban Honlap) a honlapra látogatók és a honlapra regisztrálók (továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
 
Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 
Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.
 
 
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 
1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 
4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 
5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 
6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
13.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 

 1. Az adatkezelés célja

 
Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten:
 

 • a megrendelés teljesítése,
 • a számlázás lehetővé tétele
 • a termékek kiszállítása
 • kapcsolattartás (esetleges reklamáció)
 • a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 
Az Adatkezelő nem folytat hírlevél küldési és direktmarketing tevékenységet.
 
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulás esetén lehetséges.
 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 

 1. Az adatkezelés jogalapja

    2.1 ​​Az érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapszik. Ez a nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett szándékát, hogy a Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
 
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban: személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
 
b) elektronikus úton:
Regisztráció esetén az érintett hozzájárulása: a Honlapon „regisztráció” menüpontban található jelölő négyzet kipipálása.
 
vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely a Honlappal összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
 
Megrendeléskor: A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)  hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.
 
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
 
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.
 
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

    2.2 A hozzájárulás visszavonás

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonása történhet e-mailben: a vetomag@profivetomag.hu e-mail címen. A korábbi rendelések törlésének kérelme a vetomag@profivetomag.hu e-mail címen.
 
3. Az Érintett jogai

 • Tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt: Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat.
 • Az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
 • Az Érintettnek jog van adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről: Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatfeldolgozás céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 • Az Érintettnek joga van az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről.
 • Az Érintettnek jog van az adathordozhatósághoz: az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Az Érintettnek joga van a tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik: Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást.
 • A felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
  • Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 
 • Felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 • Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

 1. Az Érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

Az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni a választ, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
 
Az Érintettek jogaikat az alábbi elérhetőségeken postai úton, e-mailben vagy a Honlapon keresztül gyakorolhatják:

Szilvási Kft. , 4400 Nyíregyháza, Búza Tér 15.
E-mail: vetomag@profivetomag.hu
weboldal: www.profivetomag.hu

 
 

 1. Az adatkezelő megnevezése

 
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében Adatkezelőnek minősül.
 
A személyes adatokat az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
 
Cégnév: Szilvási Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Búza Tér 15.
Cégjegyzékszám: 15-09-074763
Adószám: 14877511-2-15
Telefon: (06-42) 420-112, (+36-30) 370-5150
E-mail: vetomag@profivetomag.hu, szilvasikft@gmail.com
Weboldal: www.profivetomag.hu

6.     Az adatkezelés időtartama
A regisztráció és vagy vásárlás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval vagy vásárlással kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.
A regisztráció, illetve a személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat az Adatkezelő törli rendszeréből a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
  

 1. A kezelt személyes adatok köre

 
A regisztráció nem kötelező a Honlapon. Azonban regisztráció és/vagy megrendelés leadása esetén az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó (csak regisztráció esetén) A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez és azonosításhoz szükséges.
E-mail cím Megrendelés visszaigazolásához, kapcsolattartáshoz szükséges
Telefonszám Kapcsolattartás, adatok egyeztetése, a rendeléssel kapcsolatos, bármely módosításhoz szükséges, valamint a kiszállításról történő értesítéshez
Postacím: település, irányítószám, utca, házszám A kiszállításhoz szükséges
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

 
Az Érintett a belépés után a fiókjában módosíthatja adatait. A fiókját kérésére az adminisztrátor törli.
Az adminisztrátor csalás vagy visszaélés esetén is törölheti a fiókot. Az adatok módosítását telefonon és emailben is kérheti az Érintett. A vásárlások esetében az Adatkezelő adtbázisban tárolja az Érintett által megadott személyes adatokat.
 

 1. Az adatok kezelésének helye:

 
4400 Nyíregyháza Búza Tér 15. szám.

      9. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások Adatkezelői az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Cookiek

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső Adatfeldolgozók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő Adatfeldolgozónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogasai során elmentett adatait a korábbiakkl, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a felhasználói élmény javítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés Kezelt adatkör, adatkezelés célja
Munkamenet sütik (session)
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
 
név, email cím, azonosító, webshop kosár azonosító
 
Állandó süti (persistent) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A süti elfogadásától számított öt évig. rendszerüzenet elfogadása
Google Analytics által elhelyezett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A weblap első látogatásától számított két évig. látogatók azonosítása, megkülönböztetése, egyéni változó adatok tárolása, forgalmi forrás vagy a kampány tárolása

     

 1. Az adatok megismérésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 
A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.
 

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy (ek) részére nem adják át.
Az adatok címzettjeinek kategóriái: az Adatkezelő vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, az Adatkezelő honlapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói, a vállalkozás szállítási feladatait ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.
 
Az Adatkezelő az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.
  
Cégnév: Coimbra ITS Kft.
Székhely: Budapest, 1037 Hunor u. 62 A/2
Cégjegyzékszám: 01-09-877628
Adószám: 13872702-2-41
Telefon: (+36-1) 406-77-58
Adatvédelmi tisztviselő neve: Tamás Judit
Képviselő neve: Siska Zoltán
E-mail: info@coimbraits.hu
Weboldal: www.coimbraits.hu
 
Az Adatkezelő az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe adószakértői, könyvvizsgálói feladatok ellátása céljából.  
 
Cégnév: EXPERTUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 49.
Cégjegyzékszám: 15-09-065053
Adószám: 11651181-2-15
Telefon: (+36 20) 961 3006
Képviselő neve: Szalóki-Mihály Nikoletta
E-mail: hivatal63@gmail.com
 
  
 
Az Adatkezelő az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe könyvelői feladatok ellátása céljából.  


Cégnév: CONTROLL-EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 49.
Cégjegyzékszám: 15-09-078988
Adószám: 22789228-2-15
Telefon: (+36 20) 928 24 38
Képviselő neve: Szélesné Szelkó Ildikó
E-mail: hivatal63@gmail.com

 
A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe szállítási feladatok ellátása céljából.
 

Cégnév: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Adószám: 10901232-2-44
Telefon: (06-1) 767-8282
E-mail: customer.service@posta.hu 
weboldal: www.posta.hu


11. Az ajánlatkérés során végzett adatkezelés

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások és értékesített termékekkel kapcsolatosan információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az Érintett hozzájárulása, az ajánlatkérés elküldésével.
Az ajánlatkéréseket a vetomag@profivetomag.hu e-mail címen fogadjuk. Az ajánlatkérés esetén a kezelt adatok köre:
 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez és azonosításhoz szükséges.
E-mail cím ajánlat elküldése, kapcsolattartás céljából
Telefonszám Kapcsolattartás, adatok egyeztetése, valamint a kiszállításról történő értesítéshez
Postacím: település, irányítószám, utca, házszám Esetleges írásos ajánlat postai úton történő elküldéséhez szükséges

 
Az adatok címzettjei információkérés, ajánlatkérés esetén az Adatkezelő ügyvezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat.
 

 1.  ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
 
-           A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
-           2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-           2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
-           2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-           2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-           2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-           2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
-           16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
-           A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
-           Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

Betöltés...